Κοινωνία

Οι άνθρωποι δημιουργούν την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Ο πυλώνας ενσωματώνει διαφορετικές διαστάσεις που η κάθε μια επηρεάζει την κοινωνική ανάπτυξη. 

Κοινωνική Πρόοδος

Η φιλοσοφία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

H πρόοδος δημιουργείται από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους

Κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία χρησιμοποιεί την οικονομική ανάπτυξη με σκοπό να προσφέρει επιπλέον πόρους για τη βελτίωση των υφισταμένων και την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με απλά λόγια όσο πλουσιότερο γίνεται το κράτος ή η Περιφέρεια στην περίπτωση μας, τόσο περισσότερες υπηρεσίες και ανέσεις θα πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες της.

Στο πρόσφατο παρελθόν και παρόν υπάρχουν δείγματα όπου η κοινωνία πλήρωσε το τίμημα για αστοχίες των αναπτυξιακών στρατηγικών ή δεν επωφελήθηκε από την επιτυχία αυτών. Οι λόγοι διαφέρουν και συνήθως αποδίδονται στη σχεδίαση μεγαλόπνοων στόχων, την υλοποίηση ανέφικτων έργων, την ασυνέπεια, την ολιγωρία και άλλες αιτίες.

Η Κοινωνική και Οικονομική πρόοδος

Οι κοινωνίες πλέον για να είναι ανταγωνιστικές και να έχουν μέλλον πρέπει να δημιουργούν ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, υπό μορφή συγκοινωνούντων δοχείων. Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα είναι βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, οποιαδήποτε ανάπτυξη παρουσιάζουν κοινωνίες που δεν επενδύουν στην ευημερία των  πολιτών τους είναι παροδική και δεν αποδίδει όσο  διαρκεί .

Ο Ευρωπαικός διάλογος για την κοινωνική πρόοδο

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, η πρόοδος περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε ένα μόνο μέγεθος: την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Το ΑΕΠ είναι ένας μοναδικός αριθμός και εύκολα κατανοητός από το ευρύ κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, η χρήση του ΑΕΠ ως μέτρο της προόδου είναι υπεραπλούστευση και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο δημιουργός του – Simon Kuznets – μπορεί να αποτυπώσει μόνο την υλική ευημερία. Παραβλέπει εντελώς τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρνητικές εξωτερικότητες, όπως η ρύπανση ή η εγκληματικότητα, και δεν μετρά άλλες σημαντικές πτυχές της ποιότητας ζωής, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ξεκίνησε τον διάλογο “Πέρα από το ΑΕΠ” με σκοπό να προωθήσει τη χρήση εναλλακτικών δεικτών, που αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κοινωνική ανάπτυξη. Δηλαδή αν οι κοινωνίες σαν Περιφέρειες λαμβάνουν υπόψιν στις στρατηγικές τους την κοινωνία σε συνδυασμό με την οικονομία.

Δημιούργησε τον δείκτη EU SPI, o οποίος αναπτύχθηκε ως μέτρο για να συμβάλει στην ατζέντα “Πέρα από το ΑΕΠ” στο ευρωπαϊκό περιφερειακό πλαίσιο και αποσκοπεί στη μέτρηση της κοινωνικής προόδου για κάθε περιφέρεια της ΕΕ, ως συμπλήρωμα των παραδοσιακών μέτρων οικονομικής προόδου, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Εξαιρώντας τους οικονομικούς δείκτες, ο δείκτης EU-SPI αντιπροσωπεύει μια άμεση μέτρηση της κοινωνικής προόδου

Συμπερασματικά, ο δείκτης αποτελεί ένα εργαλείο για χάραξη πολιτικών που ενισχύουν τα αδύνατα σημεία των περιφερειών. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχου στην διάθεση τους ένα χάρτη προκειμένου ν’ αναγνωρίσουν τις κοινωνικές αδυναμίες τους και να καταρτίσουν σχέδια για την επίλυση τους.

Βάση αυτών των δεικτών, η Ε.Ε. δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις για την κοινωνική πρόοδο των Περιφερειών. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες δύο εκθέσεις η πρώτη δημοσιεύθηκε το 2016 και η πιο πρόσφατη το 2020.

Data definitions: https://www.socialprogress.org/global-index-2022-data-definitions/#0/0/0