ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η Απόδοση της ΠΑΜΘ

Στην λίστα των 10 μειονεκτoύντων ανταγωνιστικά Περιφερειών της Ευρώπης παραμένει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ο δείκτης ουσιαστικά εξετάζει την ικανότητα μιας Περιφέρειας να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση (Μάϊος, 2023), του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Περιφερειών της Ευρώπης (RCI 2.0), η ΠΑΜΘ παραμένει στις 10 περιφέρειες της Ευρώπης με χαμηλότερη βαθμολογία κατάταξης 225 σε σύνολο 234 Περιφερειών. Στην προηγούμενη έκδοση της έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023, η Π.Α.Μ.Θ. βρισκότανε στην 226η θέση σε σύνολο των 234 Περιφερειών (Εικόνα 1).

Ο Δείκτης RCI 2.0 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλιώς ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας δείχνει την απόδοση της ΠΑΜΘ σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αν δηλαδή η Περιφέρεια δίνει “χώρο” στους πολίτες της να αναπτυχθούν και τις επιχειρήσεις να ευημερήσουν.

Τι σημαίνουν οι δείκτες για την ΠΑΜΘ

Η βασική εικόνα που λαμβάνουμε από την απόδοση της ΠΑΜΘ ταυτίζεται με την έλειψη βασικών δυνατοτήτων για περαιτέρω ανάπτυξη και αδυναμία στην προοπτική να ανταγωνιστεί τόσο εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΠΑΜΘ είναι πίσω από τον Ελληνικό μέσο όρο έχοντας δείκτη 56,2 έναντι 72,1 που είναι η απόδοση της Ελλάδας.

Από την γενικότερη κατάταξη και συγκρίνοντας τους δείκτες με τον ελληνικό μέσο όρο, η ΠΑΜΘ υστερεί σε όλες τις κατηγορίες με μια εξαίρεση στους μακροοικονομικούς δείκτες – οι οποίοι έχουν εξίσου χαμηλό σκόρ. Η βαθμολογία των Μακροοικονομικών δεικτών δείχνει ασθενή προοπτική ανάπτυξης επικυρώνοντας το γεγονός ότι η υφιστάμενη στρατηγική δεν αποδίδει και επιτάσσει την ανάγκη για προσαρμογές στο διοικητικό μοντέλο και τη στρατηγική.

Υποδείκτης Καινοτομία

Παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση στην τεχνολογική ετοιμότητα και την καινοτομία, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η Ελλάδα αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Στον δείκτη καινοτομία η ΠΑΜΘ έχει βαθμολογία 36.8 έναντι του ελληνικού Μ.Ο. 71.2 ενώ το ίδιο ισχυεί και για τη επιχειρηματική διαφοροποίηση και την τεχνολογική ετοιμότητα .
Με απλή ανάλυση στην υποκατηγορία καινοτομία η ΠΑΜΘ φαίνεται να μην έχει αξιοποιήσει τις δομές επιχειρηματικότητάς και καινοτομίας Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και δευτεροβάθμιους φορείς.

Υποδείκτης Αποτολεσματικότητα

Στις λιγότερο αποτελεσματικές περιφέρειες παρουσιάζεται η ΠΑΜΘ σε σύγκριση με τον Μέσο όρο της Ελλάδος και στους τρείς δείκτες αποτελεσματικότητας. 

Η αγορά εργασίας έχει θλιβερή εικόνα, υπήρξε ένα θέμα που ταλάνιζε την περιφέρεια με ένταση από το 2021, όπου σύμφωνα με την Eurostat τα ποσοστά ανεργίας στην ΠΑΜΘ για νέους 15-29 αγγίξαν 42,3% (!)(Παρατηρητής, 2022, ΕUROSTAT). Η ίδια εικόνα παρέμεινε και για το 2022. Χαμηλή αποτελεσματικότητα, παρουσιάζει η ΠΑΜΘ και ως μεγεθος αγοράς.

Η ΠΑΜΘ στις Περιφέρειες με την μεγαλύτερη ανεργία νέων

Στην ανώτερη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, επίσης κρίνεται ότι έχει προοπτική και το αποτέλεσμα οφείλεται σε ελλιπή διαχείριση και σύνδεση, κρίνοντας από τις αποδόσεις και διακρίσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Διεθνείς διακρίσεις). Επιπλέον στην ΠΑΜΘ λειτουργούν δεκάδες Κέντρα Δια βίου Μάθησης και ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης τα οποία αναπτύσσονται και εντάσσουν σταθερά νέα προγράμματα σπουδών, γεγονός που επίσης δεν συνάδει με την εικόνα κατάταξης της ΠΑΜΘ.

Υποδείκτες Βασικοί

Οι βασικοί δείκτες είναι σημαντικοί καθώς δείχνουν αν μια περιφέρεια έχει τις θεμελιώδεις δυνατότητες να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Οι υπο-δείκτες εξετάζουν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και δίνουν συμπεράσματα. Από τη σύγκριση με τον Ελληνικό μέσο όρο γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η ΠΑΜΘ ΔΕΝ διαθέτει βασικές υποδομές ώστε να υποστηρίξει επικείμενη ανάπτυξη. Αυτό το αποτέλεσμα επισημαίνει τον επαναπροσανατολισμό των δημοσίων επενδύσεων στην δημιουργία υποδομών, καθώς αποτελεί κριτήριο αποστροφής αμέσων ξένων επενδύσεων.

Σχετικά με τους Πυλώνες

Για την στρατηγικό μας σχεδιασμό έχουμε συνοψίσει όλες τις δράσεις υπο 4 βασικούς πυλώνες :

  • Κοινωνία – Δράσεις και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών σε θεμελιώδεις παροχές και δικαίωμα σε ευκαιρίες
  • Οικονομία – Δράσεις εξορθολογισμού οικονομικού μοντέλου για ανάπτυξη
  • Τεχνολογία – Δράσεις ενίσχυσης της έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης
  • Περιβάλλον – Δράσεις προσαρμογής για ελαχιστοποίησης του οικολογικού αποτυπώματος

Στο παρόν έγγραφο αναλύεται η παρούσα κατάσταση και πεδία βελτίωσης/εστίασης για τον Πυλώνα Οικονομία για την ΠΑΜΘ.