ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔ οικ 4697/ 9-10-2019 (Β’ 4064) απόφαση μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

17/02/2023

Προς

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Κο Χρήστο Παπαθεοδώρου

Κοινοποίηση

Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Επικεφαλής Παρατάξεων ΑΜΘ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔ οικ 4697/ 9-10-2019 (Β’ 4064) απόφαση μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

 

Στο ΦΕΚ Β’ 225/20.01.2023 διαβάσαμε: «τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.Δ οικ 4697/ 9-10-2019 (Β’ 4064) απόφαση μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.Π οικ.293562/4307/3-10-2022 απόφαση (Β’ 5212) ως εξής:

«Στο γενικό μέρος του αποφασιστικού μέρους της ως άνω απόφασης προστίθεται παρ. Δ και Ε ως εξής:

Δ) Τις απ’ ευθείας αναθέσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για ποσά έως 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και την υπογραφή των προσκλήσεων, των αποφάσεων και των συμβάσεων που απαιτούνται για τις απ’ευθείας αναθέσεις, πλην αυτών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), από τα λοιπά οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) των Υπουργείων και της Περιφέρειας καθώς και από το 20% του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας».

Επειδή σύμφωνα με το άρ. 118 του ν. 4412/2016, οι αντιπεριφερειάρχες έχουν δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων απ’ ευθείας αναθέσεων έως το ποσό των 30.000 €.

Συνεπώς, ερωτάται ο περιφερειάρχης:

Για ποιο λόγο αποφασίστηκε και τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα των Αντιπεριφερειαρχών περί υπογραφής συμβάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης έως του ποσού των 10.000 €;

Συνυπολογίστηκε το γεγονός ότι η εν λόγω τροποποίηση θα επιφέρει ενίσχυση της γραφειοκρατίας και ενδεχομένως προκαλέσει καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων στο μέλλον;

Τέλος, κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι η εν λόγω απόφαση έχει έως και τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στους αντιπεριφερειάρχες. Υπήρξε κάποια παρασπονδία από κάποιον Αντιπεριφερειάρχη που σας οδήγησε σε αυτόν τον περιορισμό;

 

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χριστόδουλος Τοψίδης (επικεφαλής παράταξης)

Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης

Σταύρος Βαβίας

Νικόλαος Βουλγαρίδης

Κωνσταντίνος Εξακουστός

Εμμανουήλ Ταπατζάς

Αργύρης Πατακάκης

Τριανταφυλλιά Καζάκου – Βρούζου

Οδυσσέας Βουρβουκέλης

Ιρφάν Χατζηγκενέ