Διανύουμε μια νέα εποχή στην οποία οι οικονομίες καθορίζονται από την γνώση που παράγουν και δέχονται. Η ταχεία εξάπλωση της γνώσης αλλάζει την οικονομία, σε μια οικονομία που εξαρτάται περισσότερο από το διανοητικό κεφάλαιο και τις δεξιότητες και λιγότερο από τη διαδικασία παραγωγής. Η οικονομία της γνώσης επικεντρώνεται στην ουσιαστική σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και αναφέρεται στην ικανότητα κεφαλαιοποίησης των επιστημονικών ανακαλύψεων και της εφαρμοσμένης έρευνας.

Η «οικονομία της γνώσης» είναι ένα όχημα που κινείται και Η ΠΑΜΘ θα πρέπει να είναι συνεπιβάτης.

Ο ΠΥΛΩΝΑΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» εστιάζει στην ενίσχυση της έρευνας και την πρόσβαση σε αυτήν  από πολίτες, ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Συνοψίζει δράσεις που προωθούν την τετραπλή έλικα, με σκοπό να κεφαλαιοποιήσει στο εξαιρετικό έργο της Ενδιαμεσης Διαχειριστικής αρχής, την Στρατηγική Έξυπνης Εξεδίκευσης.

Η τετραπλή έλικα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αναφέρεται σε ένα σύστημα καινοτομίας όπου συμμετέχουν και συνεργάζονται :

  • Ερευνητική Κοινότητα (Ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα κ.α.)
  • Επιχειρήσεις
  • Δημόσιος τομέας (Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού)
  • Κοινωνία των Πολιτών

Κάθε ένας από αυτούς αποτελεί μέρος της τετραπλής έλικας και συνεισφέρει στην στοχευμένη ανάπτυξη της καινοτομίας.

Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν τα κανάλια που θα μας επιτρέψουν να αντλήσουμε περισσότερη γνώση, να δημιουργήσουμε πιλοτικές δράσεις και προγράμματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να την αξιοποιήσουμε.

Είναι συχνό να ακούμε για την διατήρηση ή επιστροφή όσων νέων ήδη φύγαν, στον τόπο μας. Αποτελεί μια δημοφιλή προσθήκη σε κάθε πολιτικό λόγο, ωστόσο ρεαλιστικά πρέπει να εξεταστεί αν αυτός ο τόπος δίνει τα εφόδια στους νέους να κεφαλαιοποιήσουν τις δεξιότητες τους. Παραδειγματικά πόσο φιλόξενη είναι η ΠΑΜΘ για νέους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους; Όταν αναφέρουμε φιλόξενη μιλάμε τι προοπτικές τους δίνει να κάνουν καριέρα αντίστοιχη με αυτή που θα έχουν σε άλλους τόπους εντός και εκτός Ελλάδος.

Τεχνολογία

Η ΠΑΜΘ παρατηρείται ότι έχει χαμηλή ένταση σε Ερευνά και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ της και αρκετά μακριά από τον μέσο όρο της Ελλάδας (1,27%). Αυτό σημαίνει έχει χαμηλές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης βάση καινοτομίας.

Συμπερασματικά, η ΠΑΜΘ επενδύει το ελάχιστο 0,78% του ΑΕΠ της σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης γεγονός που την καθιστά σε μειονεκτική θέση.

Πλέον της ελάχιστης επένδυσης στην έρευνα και αναπτυξη εσωτερικά παρατηρείται ότι η ΠΑΜΘ είχε σχετικά χαμηλή συμμετοχή σε έργα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» (2014-2020).

Τεχνολογία